หน้าแรก กระแสสังคม ถึงจะว่างงาน ก็ยังได้รับเงินเดือน ประกันสังคม ช่วยได้

ถึงจะว่างงาน ก็ยังได้รับเงินเดือน ประกันสังคม ช่วยได้

474
0
แบ่งปัน

ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนว่างงานต้องรู้ เพราะสิ่งนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ที่ไม่ว่าคุณจะตกงาน ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ไม่รู้จะหาทางออกยังไง ก็อย่าเพิ่งท้อใจ เพราะยังมีประกันสังคมรองรับอยู่

 

 

สำหรับคนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมและส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 15 เดือน หากตอนนี้คุณกำลังตกงาน จะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ถ้าไม่ได้ออกจากงานเพราะทำผิดกฎหมาย หรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ก็อย่าเพิ่งท้อแท้หรือหมดหวัง อยากให้ลองนึกย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราทำงานแล้วพอเงินเดือนออกสำนักงานประกันสังคมก็จะหัก 5% ในทุก ๆ เดือน ซึ่งหลายคนไม่เข้าใจว่าหักไปทำไม เพราะเงินเดือนที่ได้ก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้ว แต่ตอนนี้แหละครับ ตอนที่เรากำลังลำบาก สำนักงานประกันสังคมได้นำเงินที่เรา ๆ ท่าน ๆ เสีย 5% ในทุก ๆ เดือน มาช่วยเหลือเราในยามที่เราตกทุกข์ได้ยาก ด้วยการให้เงินเดือน พร้อมหางานให้เราฟรี ๆ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามอ่านได้จากบทความนี้นะครับ

 

 

โดยสิ่งแรกที่ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง ลาออกจากงาน หรือว่างงาน ต้องทำคือ รีบไปขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน โดยหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีดังนี้

 

 

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ผู้ประกันตนมีสิทธิในกรณีว่างงาน

 

ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น สมมติตกงานวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2558 ให้นับย้อนไป 15 เดือน คือนับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2557 – มิถุนายน 2558 แล้วดูว่าในช่วงนั้นเราส่งเงินถึง 6 เดือนไหม ถ้าภายใน 15 เดือนตามช่วงเวลาดังกล่าวผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนก็สามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้

 

 

ประกันสังคม ช่วยได้ ถึงจะว่างงาน ก็ยังได้รับเงินเดือน

 

 

เมื่อว่างงานแล้วผู้ประกันตนจะต้องทำอย่างไร

 

1. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น

 

2. มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้

 

3. ไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

 

4.  ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี มีดังนี้

 

ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

 

จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

 

ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง

 

ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

 

ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างรับความเสียหายอย่างร้ายแรง

 

ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

 

ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

 

ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

 

ทั้งนี้ผู้ประกันมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย

 

ประกันสังคม ช่วยได้ ถึงจะว่างงาน ก็ยังได้รับเงินเดือน

 

สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทน

 

กรณีถูกเลิกจ้าง

 

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ (อัตราค่าจ้างจริงต่ำสุด) 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน (อัตราค่าจ้างจริงสูงสุด) 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น  ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท หรือถ้าหากผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินเดือนที่คิดจากฐานไม่เกิน 15,000 บาท หรือเท่ากับ 15,000 x 50/100 = 7,500 บาท

 

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา

 

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

 

เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต)

 

ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี เว้นแต่กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

 

ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

 

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

 

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

 

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

4. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้

 

5. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

 

6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 9 ธนาคาร ดังนี้

 

1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB

 

2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY

 

3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL

 

4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB

 

5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK

 

6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  TMB

 

7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) TBANK

 

8) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) CIMB

 

9) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย IBANK

 

ประกันสังคม ช่วยได้ ถึงจะว่างงาน ก็ยังได้รับเงินเดือน

 

 

ขั้นตอนและวิธีการขอรับประโยชน์ทดแทน

 

1. ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักจัดหางาน กรมการจัดหางาน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ว่างงาน

 

2. กรอกแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้

 

–  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

3. กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้

 

–  หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการออกจากงาน (สปส 6-09) หรือ หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี

 

4. เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้ง

 

5. หากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่พอใจคำสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

 

ประกันสังคม ว่างงาน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

มนุษย์เราชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นรนกันต่อไป ดังนั้นผู้ประกันตนที่กำลังว่างงานอยู่ในขณะนี้ก็อย่าเพิ่งท้อแท้สิ้นหวัง ขอให้ลองมองดูรอบ ๆ ตัวว่ามีโอกาสอะไรยังเปิดกว้างอยู่หรือไม่ ซึ่งหนึ่งในโอกาสนั้นก็คือการไปขึ้นทะเบียนที่สำนักจัดหางานของรัฐ เพื่อให้ช่วยประสานงานในการจัดหางานให้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะทั้งประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ได้เงินมาใช้ แถมได้งานอีกด้วย กระปุกดอทคอมหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้คนว่างงานได้ยิ้มออกกันบ้างนะครับ

 

สำหรับสถานที่ยื่นเรื่องผู้ประกันตนยื่นได้ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐที่ไหนก็ได้ที่สะดวก ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1694 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่่ สำนักงานประกันสังคม

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักงานประกันสังคม

ที่มาจาก : kapook.com