หน้าแรก กฎหมายน่ารู้ ทำให้คู่รักได้รับอันตรายแก่จิตใจ ระวังโดนฟ้องนะคะ

ทำให้คู่รักได้รับอันตรายแก่จิตใจ ระวังโดนฟ้องนะคะ

4225
0
แบ่งปัน
การนอกใจแฟน ในบางกรณีถือได้ว่า เป็นการทำให้คู่รักได้รับอันตรายแก่จิตใจ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว มีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 การจะไปแจ้งความดำเนินคดีกรณีที่แฟนนอกใจ จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 

ผู้เสียหายต้องได้รับอันตรายแก่จิตใจ กรณีนี้ อ.มาตาลักษณ์ออรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นว่า การที่จะพิจารณาว่าได้รับอันตรายแก่จิตใจหรือไม่ อาจพิจารณาจากความรุนแรงของการกระทำ เช่น สามีร่วมเพศกับบุคคลอื่นต่อหน้าภรรยา มีการกระทำในลักษณะเปิดเผย ประจาน หรือกระทำบ่อยครั้งแค่ไหน เพียงไร บางคนเอาแฟนมาอยู่บ้านเดียวกัน 2 คน ก็อาจจะเข้าข่ายกรณีนี้ แต่การได้รับอันตรายแก่จิตใจชัดๆ เลย เช่น เป็นลม จิตฟั่นเฟือน มึนงง วิตกกังวล เป็นต้น ถ้าจะไปแจ้งความ แนะนำว่า ควรมีใบรับรองจิตแพทย์หรือแพทย์ไปด้วย

 

* ส่วนการเกิดอารมณ์หรือความรู้สึก เศร้า เสียใจ ถูกเหยียดหยาม เจ็บใจ แค้นใจ ไม่ถือเป็นอันตรายต่อจิตใจ
หรือหากท่านคิดว่าการที่แฟนนอกใจ รุนแรงจนทำให้ท่าน อาจได้รับอันตรายแก่จิตใจ ก็อาจจะเข้าข่ายการพยายามกระทำความผิด สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ ผิดไม่ผิด ศาลเป็นคนตัดสิน

 

ต้องแจ้งความภายใน 3 เดือน นับแต่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้

 

 แฟน ตามพจนานุกรม ฉ.ราชบัณฑิตฯ หมายความว่า คู่รัก แต่แฟนตามความหมายนี้ จะต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสก็ได้ (ความหมายตามคำนิยาม มาตรา 3 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550)
การดำเนินคดี ต้องมีหลักฐานนะ อันนี้สำคัญมาก

ดูแล้วเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะในการดำเนินคดี สุดท้ายแล้วคงต้องให้ศาลตัดสินนะครับ

 

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
มาตรา 3 “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระทำใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม ให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการ ไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาท

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

 

มาตรา 4 ผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 7 ถ้ามิได้มีการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 5 หรือมิได้มีการร้องทุกข์ตามมาตรา 6 ภายใน 3 เดือน นับแต่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยูาในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้ ให้ถือว่า คดีเป็นอันขาดอายุความ..
นึกถึงวันแรกๆที่จีบกัน กว่าจะได้เป็นแฟนกัน หลายต่อหลายคู่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกับเรื่องอะไรต่อมิอะไรมาด้วยกันตั้งเท่าไหร่ อย่าทำร้ายกันด้วยการนอกใจ แต่ถ้าใช้ชีวิตคู่กันต่อไปมิไหว คุยกันดีๆ แยกจากกันดีๆ ดีกว่าปากบอกรัก แต่แอบนอกใจนอกกายไปมีคนใหม
อ่านบทกฎหมายของท่านทนายความคนดังเพจกฎหมายอาสา ฉบับนี้แล้ว รู้เลยคะว่าต้องมีพวกร้อนท้องเป็นแน่แท้ 555 
ข้อมูลที่มาจาก เพจ สายตรงกฎหมาย ทนายรัชพล ศิริสาคร