หน้าแรก กฎหมายน่ารู้ บุตรนอกสมรสกับการรับมรดก

บุตรนอกสมรสกับการรับมรดก

3992
0
แบ่งปัน

บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดจากบิดามารดาแต่งงานกัน อยู่กินกันเองโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือบุตรที่เกิดจากหญิงอื่นในขณะที่บิดาจดทะเบียนสมรสกับภรรยาตามกฎหมายอยู่แล้ว

 

 

บุตรที่เกิดมาในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า  “บุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรส” แล้วแต่จะเรียก ส่วนการที่บุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรส จะกลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา สามารถทำได้  3  วิธีคือ

 

1.  บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง หรือ

 

 

2.บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร โดยมารดาของบุตรและตัวบุตรต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือทั้งสองคน หรือ

 

 

3.  มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร ในกรณีมารดาหรือบุตรไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้

 

 

วิธีนี้ศาลจะพิจารณาจากพฤติกรรมต่างๆ ของบิดา เช่น บิดาบอกกล่าวคนทั่วไปว่าเด็กเป็นบุตร ให้ใช้นามสกุลของบิดา บิดาอยู่ร่วมบ้านเดียวกับมารดา ไปรับส่งที่โรงเรียน ให้การอุปการะเลี้ยงดู ฯลฯ และเด็กจะมีสิทธิเท่ากับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไป

 

 

ดังนั้นเมื่อบุตรนอกกฎหมาย หรือบุตรนอกสมรสได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาแล้ว ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายในการที่จะได้รับมรดกของบิดาเช่นเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ   สิ่งที่เคยเป็นปัญหาสำหรับกรณีของบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วคือ สิทธิในการรับมรดกของบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรสนั้น จำเป็นหรือไม่ ที่จะต้องให้ศาลมีคำพิพากษาว่า เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเสียก่อนจึงจะมีสิทธิรับมรดกของบิดาได้ ซึ่งเดิมคำพิพากษาฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในแนวทางที่ต้องให้ศาลมีคำพิพากษาว่า เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนจึงจะรับมรดกของบิดาได้

 

 

แต่ปัจจุบันนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่า” เฉพาะในเรื่องสิทธิในการรับมรดก ไม่จำเป็นต้องให้ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก่อน เพียงแต่มีพฤติการณ์ว่าบิดาเคยให้การรับรองว่าเด็กเป็นบุตรของตนไว้อย่างไร บุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรสนั้นก็ถือว่าเป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของบิดาได้”

 

 

ส่วนการที่บุตรจะได้รับมรดกของบิดาในสัดส่วนหรือวิธีการอย่างไร ย่อมเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเรื่อง การแบ่งปันทรัพย์มรดก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก  THAILAWS.COM