หน้าแรก กฎหมายน่ารู้ นอกใจแฟน โทษสูงสุด คุก 6 เดือน ปรับ 6 พัน แฟน = อยู่กินกันฉันสามีภรรยา ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส

นอกใจแฟน โทษสูงสุด คุก 6 เดือน ปรับ 6 พัน แฟน = อยู่กินกันฉันสามีภรรยา ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส

7870
0
แบ่งปัน

 

แฟนเอาผู้หญิงอื่นมานอนบ้าน กลับบ้านมา เจอแฟนกำลังร่วมเพศกับคนอื่น (ฎ249/2515) ฯลฯ

 

 

วันนี้ฝักยาวได้มีโอกาสส่องเพจ ของทนายความชื่อดัง (ขออนุญาติใช้คำว่าส่องนะเจ้าคะ เพราะส่องจริงๆ55555) ได้ความรู้ด้านกฎหมายผัวๆเมียๆมาเพียบ ต้องขอบคุณท่านเจ้าของ เพจ สายตรงกฏหมาย ทนายรัชพล ศิริสาคร มากๆนะเจ้าคะ ที่จัดทำเพจนี้ขึ้นมาให้ประชาชนตาดำๆได้ศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชต่อการดำรงชีวิต

 

 

 

นี่คือตัวอย่างการนอกใจที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่น่าตกใจ เพราะมันเป็นการทำร้ายจิตใจของคนที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเป็นอย่างมาก

ในเรื่องการนอกใจแฟนนี้ เค้ามีกฎหมายที่จะพอเอาผิดได้อยู่บ้างก็คือ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ลองมาดูกันว่า จะเอาผิดในทางอาญาได้อย่างไร

 

 

 

 

 

การจะดำเนินคดีอาญาเรื่องนอกใจแฟน มีเงื่อนไข ดังนี้

1 แฟน หมายถึง จะต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสก็ได้ (ความหมายตามคำนิยาม มาตรา 3 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550)

 

 

 

 

2 ผู้เสียหายต้องได้รับอันตรายแก่จิตใจ กรณีนี้ อ.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นว่า การที่จะพิจารณาว่าได้รับอันตรายแก่จิตใจหรือไม่ อาจพิจารณาจากความรุนแรงของการกระทำ เช่น สามีร่วมเพศกับบุคคลอื่นต่อหน้าภรรยา มีการกระทำในลักษณะเปิดเผย ประจาน หรือกระทำบ่อยครั้ง บางคนเอาแฟน 2 คน มาอยู่บ้านเดียวกัน ก็อาจจะเข้าข่ายกรณีนี้

หากมีกรณีที่ เป็นลม จิตฟั่นเฟือน มึนงง วิตกกังวล ก็เข้าข่ายว่าได้รับอันตรายแก่จิตใจแล้ว สามารถไปแจ้งความได้ (แนะนำว่าควรมีใบรับรองแพทย์ไปด้วย)

นอกจากนั้น การนอกใจแฟนที่กระทบต่อสภาวะทางจิตใจบ่อยๆ หรือการกระทำที่ทำให้ผู้ถูกกระทำถูกลดคุณค่า รู้สึกด้อยค่า ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็อาจจะเป็นความผิดได้

 

 

 

 

3 ต้องแจ้งความภายใน 3 เดือน นับแต่มีโอกาสที่จะแจ้งความได้

 

 

 

 

4 การดำเนินคดี ต้องมีหลักฐาน อันนี้สำคัญมาก

เรื่องนี้เท่าที่หาดู คงยังไม่มีใครฟ้องเป็นคดี ถ้าอ่านดูแล้วมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ก็สามารถดำเนินคดีได้…

เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม

 

 

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
มาตรา 3 “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระทำใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม ให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการ ไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาท

 

 

 

 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

มาตรา 4 ผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

มาตรา 7 ถ้ามิได้มีการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 5 หรือมิได้มีการร้องทุกข์ตามมาตรา 6 ภายใน 3 เดือน นับแต่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยูาในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้ ให้ถือว่า คดีเป็นอันขาดอายุความ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา และภาพประกอบจาก เพจ สายตรงกฎหมาย ทนายรัชพล ศิริสาคร