หน้าแรก กฎหมายน่ารู้ บรรดาเมียตามกฏหมายลุกฮือ !!! ศึกษากฏหมาย “ฟ้องชู้”

บรรดาเมียตามกฏหมายลุกฮือ !!! ศึกษากฏหมาย “ฟ้องชู้”

3103
0
แบ่งปัน

  บรรดาเมียตามกฏหมายลุกฮือ !!! ศึกษากฏหมาย “ฟ้องชู้”

ไขคำตอบการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ ในรายการ ฎีกาชาวบ้าน : ภริยาหรือสามี ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้

 

 

 

เว็บไซต์ matichon.co.th เผยแพร่ข้อมูลนี้ จากรายการฎีกาชาวบ้าน หัวข้อที่ว่า ภริยาหรือสามี ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ โดยนายโอภาส เพ็งเจริญ คอลัมนิสต์สัพเพเหระคดี หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ได้พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่า สามีภรรยา ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย หากเลิกกันแล้ว บุคคลที่สามที่เข้ามาเป็นต้นเหตุ (ชู้) สามีหรือภริยาสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากบุคคลนั้นได้

 

 

 

“หากสมัครใจเลิกกัน มีการจดทะเบียนหย่าก็ไม่เป็นปัญหา แต่ว่าในกรณี ระหว่างยังอยู่ด้วยกัน ยังจดทะเบียนสมรสกันอยู่แล้วมีบุคคลที่สามเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง จะเข้ามาทางฝ่ายไหนก็ตาม เมื่อมีเหตุอย่างนี้ กฎหมายครอบครัว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว ซึ่งออกแบบไว้มาดูแล ให้ครอบครัวมีความรักและสร้างครอบครัวไปด้วยกัน ออกแบบไว้ ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นมา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้กระทำการ แล้วก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนได้”

 

 

 

กรณีฟ้องหย่า เรียกได้จากอดีตสามีหรืออดีตภริยา แล้วฟ้องเรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่สามได้ด้วย ส่วนอีกกรณี คือไม่จำเป็นต้องฟ้องเพื่อหย่า แค่ฟ้องเพื่อเรียกจากบุคคลที่สามอย่างเดียว หรือพูดง่ายๆ ว่า สามีภรรยายังอยู่ด้วยกัน

 

 

 

 

ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

มาตรา ๑๕๒๓ เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากัน เพราะเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น

 

 

 

วรรคสอง สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

 

 

 

วรรคสาม ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

 

 

 

หากมีข้อสงสัย สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > ฎีกาชาวบ้าน : ภริยาหรือสามี ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้

 

 

 

 

ข้อมูลที่มาจาก THEASIANPARENT