หน้าแรก กฎหมายน่ารู้ เขตใดบ้างที่ห้ามเมา!!.. จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณเมาในพื้นที่ เขตห้ามเมา

เขตใดบ้างที่ห้ามเมา!!.. จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณเมาในพื้นที่ เขตห้ามเมา

799
0
แบ่งปัน

เขตใดบ้างที่ห้ามเมา!!.. จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณเมาในพื้นที่ เขตห้ามเมา

 

 

 

 

เขตห้ามเมา

 

การดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะทำให้ขาดสติแล้ว ยังอาจทำให้ติดคุกอีกด้วย หากดื่มในสถานที่ที่กฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ กล่าวคือ

 

 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังต่อไปนี้

 

 

 

1) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา

 

 

 

2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล

 

 

 

3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี

 

 

 

4) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

 

 

 

5) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

 

 

 

6) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป

และ

 

 

7) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

 

 

 

หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตินี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มาจากเพจ พูดคุยภาษากฏหมาย